Regulamin sklepu internetowego


    1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE.

    2. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM.

3. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

    4. CENY I FORMY PŁATNOŚCI.

    5. DOSTAWA.

    6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ.

    7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO.

    8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

    9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.


 

1. Postanowienia ogólne. Podstawowe informacje o firmie.

1.1 Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego.

1.2 Działalność firmy opiera się na sprzedaży ręcznie robionych prac, których wykonawcą jest Barbara Pacuła , właściciel Pracowni Aniołów-Moc.

1.3 Siedziba Pracowni oraz adres do korespondencji : Dróżnicza 17A 52-129 Wrocław

1.4 NIP 8991838279 oraz  REGON 931036603

1.5 Pracownia Aniołów-Moc prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie całej Polski.

1.6 Adres poczty elektronicznej: kontakt@aniolowmoc.com

1.7 Kontakt z Pracownią jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00.

1.8 Niniejszy regulamin jest regulaminem, wskazanym w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm. ).

1.9 Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego Pracowni Aniołów-Moc  jest akceptacja niniejszego regulaminu.

1.10 Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

1.11 Pracownia Aniołów-Moc świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne:  założenie konta klienta oraz wypełnienie interaktywnego formularza umożliwiającego klientom złożenie zamówienia w sklepie internetowym.

1.12 Sklep internetowy wykorzystuje pliki typu cookie.

2. Świadczenie usług elektronicznych w sklepie internetowym.

2.1 W ramach sklepu internetowego Pracownia zobowiązuje się do świadczenia usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

2.2 Umowa o świadczenie usługi elektronicznej, która polega na prowadzeniu konta klienta w sklepie internetowym, zostaje zawarta w momencie dokonania rejestracji. Umowa ta zawierana jest na czas nieoznaczony. Jednakże, klient w każdym czasie może wypowiedzieć umowę samodzielnie usuwając konto.

2.3 Umowa o świadczenie usługi elektronicznej, która polega na udostępnieniu interaktywnego formularza (podczas rejestracji), umożliwiającego  złożenie zamówienia, zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (dodanie produktu do koszyka). Umowa ta zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo w przypadku rezygnacji z zamówienia.

2.4 W przypadku problemów z rejestracją w sklepie internetowym prosimy o kontakt telefoniczny 695-984-864 w godzinach 10.00-18.00 lub mailowy kontakt@aniolowmoc.com

3. Warunki realizacji zamówienia.

3.1 Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym Pracowni jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem  i  jego akceptacja .

3.2 Zamówienie w Pracowni "Aniołów - Moc" można złożyć bezpośrednio na stronie www.aniolowmoc.com lub pisząc na adres: kontakt@aniolowmoc.com lub telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu 695-984-864.

3.3 Rejestracji dokonuje się poprzez kliknięcie w pole „Zarejestruj się” , następnie należy wypełnić formularz. W formularzu „ Rejestracja” klient zobowiązany jest podać: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego , e-mail, pełny adres (ulicę, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), a także wybrać dowolne hasło (minimum sześć znaków), którym będzie posługiwał się przy logowaniu do sklepu. Klient nie będący osobą fizyczną zobowiązany jest podać również nazwę firmy i NIP.

3.4 Po wypełnieniu formularza „Rejestracja" klient otrzyma na podany w formularzu adres mailowy login i hasło, a także link, w który należy kliknąć, aby potwierdzić rejestrację.

3.5 Aby zamówić dany produkt  należy zalogować się poprzez podanie loginu (jest nim adres e- mail  podany przez klienta w formularzu „Rejestracji” ) oraz hasła, które klient wybrał dokonując rejestracji.

3.6 Następnie należy wybrać interesujący produkt, sposób płatności i sposób dostawy produktu.

3.7 Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w formularzu w pole "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty", poprzedzonego wyborem przez klienta jednego ze wskazanych w formularzu sposobów płatności i sposobów dostawy produktu.

3.8 Wypełnienie i przesłanie przez klienta formularza zamówienia stanowi złożenie oferty zakupu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3.9 Złożone zamówienie jest potwierdzane poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości e-maila na adres  podany w formularzu.

3.10 W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji w ciągu 48h poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie, w przypadku gdy klient zrezygnuje z zakupu, należność zostanie mu niezwłocznie zwrócona na konto.

3.11 W przypadku gdy klient wybierze opcję odbioru osobistego, jest on zobowiązany odebrać produkt w przeciągu 5 dni roboczych. W przypadku nie odebrania produktu w wyznaczonym terminie  Pracownia zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i anulowanie złożonego zamówienia.

3.12 W przypadku zamówienia telefonicznego, klient otrzyma potwierdzenie zamówienia na wskazany adres e-mail.

4. Ceny i Formy płatności.

4.1 Ceny prac zamieszczonych na stronie sklepu internetowego podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

4.2 Podczas składania zamówienia całkowita cena produktu wraz z kosztem dostawy zamieszczona jest w polu „Do zapłaty”.

4.3 Pracownia udostępnia następujące formy płatności:

Przelew bankowy - Bank Zachodni WBK 08 1090 2486 0000 0001 2996 9811, klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w przeciągu 5 dni roboczych;

Płatność poprzez system PayPal;

Gotówka – płatność w Pracowni, tylko przy wybraniu przez klienta opcji odbioru osobistego przy składaniu zamówienia.

5. Dostawa.

5.1 W przypadku zawarcia umowy sprzedaży wysyłka realizowana jest w przeciągu  2 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia zamówienia. W przypadku wyboru przez klienta formy płatności przelewem bankowym dostawa zostanie zrealizowana w ciągu 2 dni roboczych od wpłynięcia na konto Pracowni całościowej ceny produktu.

5.2 Dostawa produktów jest realizowana na terenie całej RP za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz poczty polskiej na wskazany przez klienta adres do wysyłki.

5.3 Koszty dostawy są wskazane w trakcie składania przez klienta zamówienia oraz dodatkowo na stronie sklepu internetowego w stopce „ Koszty dostawy”.

5.4 Podczas dostarczenia przesyłki przez kuriera, zaleca się, aby klient sprawdził zamawiany produkt pod kątem uszkodzeń mechanicznych i w przypadku stwierdzenia, że w czasie przewozu nastąpiło uszkodzenie przesyłki, sporządził notatkę z kurierem. Po stwierdzeniu uszkodzeń przesyłki klient ma obowiązek  niezwłoczne poinformować telefonicznie lub mailowo Pracownie „Aniołów-Moc” o zaistniałej sytuacji.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

6.1 Klient, który zawarł umowę sprzedaży, ma prawo od niej odstąpić w przeciągu 14 dni roboczych, nie podając przyczyny zwrotu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy listem poleconym na adres Pracowni: Dróżnicza 17a, 52-129 Wrocław lub wiadomością e-mail na adres: kontakt@aniolowmoc.com

6.2 Na podstronie sklepu internetowego http://aniolowmoc.com/pl/i/Zwrot-towaru/7 dostępny jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz pouczenie o odstąpieniu od umowy w myśl ustawy z dnia 30 maja 2014r. o Prawach Konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014r.).

6.3 Termin czternastodniowy, w którym klient może odstąpić od umowy liczy się od dnia wydania rzeczy.

6.4 Towar należy zwrócić na adres Pracowni w stanie niezmienionym (towar musi być nieuszkodzony i nieużywany).

6.5 W przypadku zwrotu produktu w ramach odstąpienia od umowy, produkt należy bezpiecznie zapakować wraz z dowodem zakupu i przesłać na adres: Pracownia Aniołów-Moc Barbara Pacuła ul. Dróżnicza 17a 52-129 Wrocław. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikłej z niewłaściwego jej użytkowania.

6.6 W ramach odstąpienia od umowy sklep internetowy zwróci: kwotę równą cenie sprzedaży produktu oraz kwotę równą najtańszemu oferowanemu przez Pracownię kosztowi dostarczenia rzeczy. Zwrot nastąpi w terminie do czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia produkty inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Pracownię, Pracownia nie jest zobowiązana do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.7 Klienta obciąża koszt odesłania produktu. Przesyłki od klientów "za pobraniem" nie będą przyjmowane.

6.8 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy z powrotem.

7. Tryb postępowania reklamacyjnego.

 7.1 Pracownia ma obowiązek dostarczenia towaru wolnego od wad. Pracownia Aniołów-Moc odpowiada wobec klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą z tytułu niezgodności Produktu z Umową  sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014r. o Prawach Konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014r.) oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.

7.2 Wszystkie prace dostępne w sklepie internetowym objęte są możliwością reklamacji. Wybór sposobu reklamacji jest zależny od klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7.3 Reklamacje z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży można składać na adres poczty elektronicznej Pracowni. Zaleca się zrobienie zdjęć reklamowanego produktu w celu ustalenia jego wady.

7.4 Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez klienta adres.

7.5 W przypadku konieczności odesłania reklamowanego produktu należy bezpiecznie go zapakować i odesłać na własny koszt  w ciągu 14 dni, na adres Pracowni, wraz z dowodem zakupu.

7.6  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji klient otrzymuje przesyłkę z produktem  wolnym od wad (praca podobna) na koszt Pracowni lub w przypadku braku możliwości wymiany produktu, zwrot kwoty zapłaconej za reklamowany towar i zwrot kosztów odesłania towaru przez klienta. Zwroty pieniężne dokonywane są w terminie do 7 dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

7.7 Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z przyczyn leżących po stronie Klienta np.: nieprawidłowe rozpakowanie paczki, uszkodzenia mechaniczne, użytkowanie  produktu niezgodne z przeznaczeniem.

7.8 Sklep internetowy nie przyjmuje przesyłek "za pobraniem" od klientów.

7.8 Zastrzega się, iż w przypadku zaginięcia wysłanej przez Klienta przesyłki ze zwracanym towarem, sklep internetowy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za produkt. W takich przypadkach reklamacje należy wnosić do przewoźnika przesyłki.

8. Ochrona danych osobowych.

8.1 Dokonanie rejestracji w sklepie internetowym i  złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.).

8.2 Dane osobowe podawane przez klientów podczas składania zamówienia są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia.

8.3 Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, poprzez zalogowanie się do sklepu.

9. Postanowienia końcowe.

9.1 W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, przede wszystkim Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia  30 maja 2014r. o Prawach Konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014r.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i innych obowiązujących aktów prawnych. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw przysługujących klientowi (będącego jednocześnie konsumentem) na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

9.2 O planowanych zmianach w regulaminie klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

9.3 Klient, który nie akceptuje zmian w regulaminie może usunąć swoje konto.

9.4 Pracownia Aniołów-Moc zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu ze względu na wszelkie zmiany w przepisach prawa polskiego mające wpływ na treści zawarte w niniejszym regulaminie. 

 9.5 Zmieniony regulamin wiąże klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział umowy. Zmiany w regulaminie nie będą miały wpływ na złożone lub realizowane zamówienia i zawarte umowy sprzedaży.  W wypadku gdyby zmiana regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

9.6 Klient w każdym czasie ma dostęp do regulaminu, który zamieszczony jest na stronie internetowej sklepu: http://aniolowmoc.com/pl/i/Regulamin-sklepu-internetowego/8

9.7 Udostępnienie klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usługi elektronicznej następuje poprzez: udostępnienie regulaminu na stronie internetowej sklepu oraz przesłanie klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku umowy sprzedaży także przez dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.

9.9  Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014r.


Designed by Mikołaj Wawroński
Sklep internetowy Shoper.pl